บริษัท เป็นไท ลีเกิ้ล จำกัด


พุทธศักราช 2539 เริ่มก่อตั้งและดำเนินการ ให้บริการทางด้านกฎหมาย เนื่องจากมีทนายความที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์หลายด้านเข้าร่วมอยู่ในสำนักงาน ต่อมามีการขยายตัวของสำนักงานและเพื่อให้สำนักบุคลากรมีความมั่นคงมากยิ่งชึ้น จึงได้ปรับรูปแบบขององค์กร จากสำนักงานทนายความ เป็น บริษัทจำกัด
พุทธศักราช 2556 จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ 1015556094054 มุ่งเน้นการรับงานในกลุ่มธุรกิจ หรือองค์กร
พุทธศักราช 2560 เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการด้านกฎหมาย ตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ ครอบคลุมทุกขั้นตอนในที่เดียว (one stop service) จึงได้จดทะเบียนประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ตามมาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ทะเบียนเลขที่ 292/2560
พุทธศักราช 2562 ได้ขยายกิจการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท และจดทะเบียนสำนักสาขา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

คณะกรรมการบริษัท


อัชนันต์ ขวัญดี

อัชนันต์ ขวัญดี

ประธานกรรมการ (CEO)

ณรงค์ เจริญชาตรี

ณรงค์ เจริญชาตรี

รองประธานกรรมการ

นาเคนทร์ สารมาศ

รพินทร์ ขุนหลัด

กรรมการผู้จัดการ

ทีมทนายความ


อภิรมย์ ช่วยแก้ว

อภิรมย์ ช่วยแก้ว

ทนายความอาวุโสและ 

หัวหน้าฝ่ายคดีแพ่ง

วรวัฒน์ บุญฤทธิ์

วรวัฒน์ บุญฤทธิ์

ทนายความอาวุโสและ

หัวหน้าฝ่ายคดีแรงงาน

วิทัศน์ ชูตรัง

วิทัศน์ ชูตรัง

ทนายความอาวุโสและ

หัวหน้าฝ่ายคดีปกครอง

รพินทร์ ขุนหลัด

นาเคนทร์ สารมาศ

ทนายความอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายสืบทรัพย์บังคับคดี

จิราพร ช่วยแก้ว

จิราพร ช่วยแก้ว

ทนายความ

วิรัตน์ หลักแก้ว

วิรัตน์ หลักแก้ว

ทนายความ

กรณิศ ทองฤทธิ์

กรณิศ ทองฤทธิ์

ทนายความ

ชิระพงษ์ คงเพ็ง

ชิระพงษ์ คงเพ็ง

ทนายความ

ประภัสสร จันทร์แก้ว

ประภัสสร จันทร์แก้ว

ธุรการประสานงานกฎหมาย

ลีลาวดี บุญฤทธิ์

ลีลาวดี บุญฤทธิ์

บัญชี และการเงิน


พงษ์พันธ์  ลัดดาวงศ์

ผู้จัดการสาขา


ธิดารัตน์  โสมคง

ธุรการสาขา


Visitors: 41,802