กรณิศ ทองฤทธิ์
กรณิศ ทองฤทธิ์
ทนายความ

ประวัติการทำงาน
> ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และคุมสอบสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
> ปัจจุบัน ทนายความ บริษัท เป็นไท ลิเกิ้ล จำกัด

คุณวุฒิการศึกษา/อบรม
> นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Visitors: 52,468