Legal Due Diligence คือ อะไร

     

     การทำ Legal Due Diligence เป็นการตรวจทานด้านทางกฎหมาย ซึ่งเป็นงานส่วนหนึ่งของการทำ Due Diligence หรือการตรวจสอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง อันประกอบด้วย Financial Due Diligence , Legal Due Diligence , Operational Due Diligence โดยการทำ Legal Due Diligence ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปด้านการตรวจสอบด้านภาษีอากร ตรวจสอบกิจการว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงสูงมากต่อการจะถูกฟ้องร้อง โดยเฉพาะผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้น มีความสำคัญมากต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่สนใจซื้อกิจการ หรือลงทุน เพราะอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน และเงินลงทุน

     Legal Due Diligence ยังครอบคลุมถึงผลของสัญญาต่างๆ ที่กิจการมีอยู่กับบุคคลภายนอก และกับพนักงานภายในองค์กร เช่น การทำ Legal Due Diligence เพื่อให้ทราบถึงภาระผูกพัน หรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากข้อผูกพัน หรือสัญญาที่ผู้บริหารกิจการได้ทำไว้ อาจมีผลผูกพันระยะยาวถึงผู้ที่มาซื้อกิจการในภายหลังต้องรับทราบไว้ เป็นต้น

Visitors: 52,465