ประภัสสร จันทร์แก้ว

 ประภัสสร จันทร์แก้ว

ธุรการประสานงานกฎหมาย

 

ประวัติการทำงาน
> ปัจจุบัน ธุรการ บริษัท เป็นไท ลีเกิ้ล จำกัด

คุณวุฒิการศึกษา/อบรม
> นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง


Visitors: 52,465