อัชนันต์ ขวัญดี

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ ( CEO )

หน้าที่การงานปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ บริษัท เป็นไท ลีเกิ้ล จำกัด

ตำแหน่งอื่น
 • ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โปรฟิท วัน จำกัด 
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โปรฟิท ทรี จำกัด
 • ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการอิสระ บริษัทสตาร์ ซานิทารี แวร์ จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากรตอบปัญหากฎหมาย รายการ รถปลดทุกข์ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
 • อนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมทนายความ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณวุฒิการศึกษา/อบรม

 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Visitors: 52,469