พงษ์พันธ์  ลัดดาวงศ์
ผู้จัดการสาขา

ประวัติการทำงาน
> ทนายความ บริษัท อลีซ่า อินเตอร์ลอว์ออฟฟิศ จำกัด
> ทนายความ สำนักงาน รัฐธรรม ทนายความ
> ทนายความ บริษัท สำนักงานกฎหมาย ซีเอแอล จำกัด
> ทนายความ บริษัท สำนักงานกฎหมาย ธรรมสุจริต จำกัด
> ทนายความ บริษัท แกรนสกายแอลแอลพี จำกัด
> ทนายความ บริษัท เป็นไท ลีเกิ้ล จำกัด

คุณวุฒิการศึกษา/อบรม
 
> นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Visitors: 54,102