ปัณณทัต ยานะเรือง


ปัณณทัต ยานะเรือง

ทนายความ

                                                               หน้าที่การงานปัจจุบัน

                                                                - ทนายความประจำบริษัท เป็นไท ลีเกิ้ล จำกัด

                                                              คุณวุฒิการศึกษา/อบรม                                                       

                                                                - สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

                                                                - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Visitors: 54,100