ตั๋วแลกเงิน หรือ B/E คืออะไร

ปรึกษาทนายความ คดีตั๋วแลกเงิน

            ตั๋วแลกเงิน B/E (Bill of Exchange) หรือที่เรานิยมเรียกกันว่า ดราฟท์ (Draft) นั้น คือขั้นตอนในการเรียกเก็บหรือชำระเงินค่าสินค้าต่างๆ โดยกำหนดเรียกเก็บเงินผ่านเอกสารสั่งซื้อสำคัญ นั่นคือ ตั๋วแลกเงิน หรือดราฟท์นั่นเอง โดยเป็นตราสารที่มีคำสั่งให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งจ่ายเงินให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง หรือผู้สั่งจ่ายสั่งให้ผู้จ่ายจ่ายเงินให้แก่บุคคลหนึ่งหรือผู้รับเงิน โดยผู้ออกตั๋วหรือผู้ออกตราสารนี้หมายถึงธนาคาร

 

ภายในตั๋วแลกเงินมีข้อความอะไรบ้าง?
– จะมีคำว่า “ตั๋วแลกเงิน” (Bill of Exchange) อยู่บนหัวกระดาษ
– มีคำสั่งที่กำหนดให้จ่ายเงินเป็นตัวเลขที่แน่นอนโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ
– มีชื่อหรือยี่ห้อของผู้จ่ายเงิน
– ระบุวันครบกำหนดใช้เงิน
– ระบุสถานที่ใช้เงิน
– ระบุชื่อหรือยี่ห้อผู้รับเงิน หรือที่จ่ายให้ผู้ถือ
– ระบุวันที่ที่ออกตั๋ว และสถานที่ที่ออกตั๋ว
– ลงลายมือผู้สั่งจ่าย

 

ตั๋วแลกเงินมีส่วนประกอบอยู่ 3 ฝ่าย ได้แก่
1. ผู้ที่มีหน้าที่ในการออกหรือเขียนตั๋วโดยระบุชื่อผู้อื่นไว้ในตั๋ว หรือที่เรียกกันว่า ผู้สั่งจ่าย
2. ผู้ที่เป็นคนถูกระบุชื่อลงในตั๋วสั่งให้จ่ายเงินตามจำนวนตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในตั๋ว คือเป็นผู้ลงลายมือชื่อด้านหน้าของตั๋วเพื่อรับรองว่าจะจ่ายเงินตามคำสั่งนั้นๆ หรือที่เรียกว่า ผู้จ่าย
3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ในตั๋วสั่งจ่ายจากผู้จ่ายเงิน ซึ่งผู้รับเงินสามารถโอนกรรมสิทธิ์ตรงนี้ให้แก่ผู้อื่นได้โดยการสลักหลังเพื่อทำการส่งมอบ เป็นการลงชื่อไว้ด้านหลังตั๋วเพื่อทำการโอนสิทธิ์

 

ตั๋วแลกเงินมีกี่ประเภท อะไรบ้าง?
สำหรับตั๋วแลกเงิน หรือดราฟท์ นั้นหลักๆ เลยมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ
1. Sight Draft คือเป็นตั๋วเงินที่จ่ายเมื่อทวงถาม โดยจะระบุให้จ่ายเงินเมื่อเห็น เมื่อธนาคารได้รับตั๋วแลกเงินหรือดราฟท์นี้แล้ว ก็จะสั่งเรียกให้ผู้ซื้อมาจ่ายเงิน พร้อมกับส่งมอบเงินนั้นให้แก่ธนาคารที่เจรจาต่อรองทันที
2. Time Draft คือเป็นตั๋วที่จ่ายเงินตามกำหนดระยะเวลาภายหน้าตามที่ได้กำหนดไว้ อาจเป็น 15 วัน, 30 วัน, 60 วัน เป็นต้น ซึ่งจะจ่ายในวันใดวันหนึ่งตามวันที่ที่กำหนดไว้ หรือจ่ายเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ออก และให้จ่ายเงินเมื่อสิ้นสุดกำหนดระยะเวลานับแต่วันที่รับรองตั๋ว

 

ขอบคุณข้อมูลจาก เกร็ดความรู้.net

Visitors: 41,800