ติดตามทวงถามหนี้และดำเนินการบังคับคดี

  • บริการติดตาม และทวงถามหนี้ค้างชำระสิเชื่อทุกประเภท สินเชื่อ อเนกประสงค์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย (SME) สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี และสินเชื่ออื่นๆ ทุกประเภท
  • บริการสืบคดีต่างๆ ก่อนฟ้องคดี หรือนำจับตามหมายจับ ยึดทรัพย์บังคับคดี
  • ตรวจสอบประวัติ สถานะทางธุรกิจของลูกหนี้
  • สืบหาข้อมูลการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน แหล่งปลอมแปลงสินค้า หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ
Visitors: 52,466