จดทะเบียนบริษัทและจัดทำร่างสัญญาต่าง ๆ

  • รับจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมต่างๆ
  • รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า จดทะเบียนจำนอง ฯลฯ
  • รับจัดทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว และจดทะเบียนทางธุรกิจ ทุกชนิด เช่น วิซ่า ใบอนุญาตประกอบการงานในประเทศไทย (Work Permit) ฯลฯ
Visitors: 41,800